joi, 17 martie 2016

Sursa : http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43MzY4OTEyMzQyNTI5RSszMA==


 GUVERNUL ROMÂNIEI
 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 121 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. - Se aprobă Normele pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        PRIM-MINISTRU                           Contrasemneaza
DACIAN JULIEN CIOLOS             Ministrul apararii nationale,
                                                                  Mihnea Ioan Motoc
                                                                 Ministrul afacerilor interne,
                                                                             Petre Toba
                                                                    Directorul Serviciului Roman
                                                                            de informatii,
                                                                        Eduard Raul Hellvig
                                                                      Ministrul finantelor publice,
                                                                         Anca Dana Dargu
Bucureşti, 10 martie 2016
Nr. 146   
                                                                                      ANEXA
NORME
pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Art.1-(1)Prezentele norme se aplica titularilor drepturilor de pensie aflati in evidentele caselor de pensii sectoriale apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii in perioada 1 ianuarie 2011-30 septembrie 2013.
(2)Beneficiaza de prevederile art.121 din Legea nr.223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii prevazuti la alin.(1), cu exceptia celor aflati in una din urmatoarele situatii:
a)au incasat diferentele in baza unor hotarari judecatoresti, definitive si irevocabile sau, dupa caz definitive;
b)au incasat sume necuvenite ca diferente cu titlu de pensie si care nu au fost recuperate in baza art.2 alin.(2) din Legea nr.241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu modificarile ulterioare;
c)au incasat sume care fac obiectul restituirii in baza Legii nr.125/2014, privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii.
Art.2.-In sensul prezentelor norme, prin termenul prevazut de lege se intelege perioada de doi ani de la data intrarii in vigoare a legii, respective 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2017, inclusiv.
Art3.-Restituirea diferentelor intre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 si cele stabilite in baza Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2011, privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se face doar la cererea depusa de titularul dreptului de pensie la casa sectoriala in evidentele careia se afla sau tutorele ori curatorul acestuia, de catre persoana careia i s-a incredintat ori i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal sau prin mandatar desemnat prin procura speciala si autentica.
Art4.-(1)Dupa inregistrarea cererii, casa de pensii sectoriala verifica indeplinirea conditiilor legale pentru restituire diferentelor si, in situatia in care acestea sunt indeplinite, calculeaza diferenta totala de restituit si stabileste cuantumurile platilor esalonate potrivit prezentelor norme.
(2)In situatia in care se constata ca titularul dreptului de pensie a avut dosarul de pensionare transferat de la o alta casa de pensii sectoriala, cererea de restituire se depune la casa de pensii sectoriala in a carei evidenta se afla la data depunerii.
(3)In situatia prevazuta la alin. (2), in vederea efectuarii platii diferentelor, casa de pensii sectoriala la care s-a depus cererea solicita informatii in scris celeilalte case de pensii sectoriale cu privire la datele necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentelor norme.
Art5.-Restituirea diferenteleor prevazute la art.121 din Legea 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza in termenul de la art.2 din prezentele norme,esalonat astfel:
a)pentru cererile depuse pana la data de 30 septembrie 2016,inclusiv:
- in luna noiembrie 2016 pentru diferentele aferente anilor 2011 si 2012;
-in luna noiembrie 2017, pentru diferentele aferente anului 2013;
b)pentru cererile depuse in perioada 1 octombrie 2016-30septembrie 2017, diferentele aferente anilor 2011-2013 se achita intr-o singura transa, in luna noiembrie2017;
c)pentru cererile depuse in perioda 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, diferentele aferente anilor 2011-2013 se achita intr-o singura transa, in luna decembrie 2017.
Art.6)-Titularilor prevazuti la art.1 alin(1)din prezentele norme care, la data efectuarii platilor unei transe, nu mai sunt in evidenta caselor de pensii secotriale li se achita suma de restituit prin mandat postal.
Art.7)-In situatia in care titularii au decedat ulterior depunerii cererii prevazute la art.3 din prezentele norme, diferentele cuvenite si neincasate de catre titular se restituie potrivit prezentelor norme si se platesc, prin mandate postal sotului supravietuitor, copiilor, parintilor, ori, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
Art.8)-Fondurile necesare pentru plata diferentelor ce se restituie potrivit prezentelor norme se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate institutiilor prevazute la art 5 alin(1) din Legea nr.223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.