joi, 31 martie 2016

Ordinul nr. 8/39/8026/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii 
din 11/01/2016
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 22/03/2016


Nr. M.8/39/8.026
Ministerul Apararii Nationale
  Ministerul Afacerilor Interne              Serviciul Roman de Informatii

    Pentru aplicarea prevederilor art. 98 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul apararii nationale, ministrul afacerilor interne si directorul Serviciului Roman de Informatii emit prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii vor adopta masurile necesare privind constituirea, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului ordin, a comisiilor de contestatii prevazute la art. 98 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   
 Ministrul apararii nationale                   Ministerul afacerilor interne
     Mihnea Ioan Motoc                                            Petre Toba


       Directorul
Serviciului Roman       de Informatii
Eduard Raul Hellvig


              


   
ANEXĂ

Regulament

din 07/01/2016
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 22/03/2016

Regulamentul privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii din 07.01.2016


   Art. 1. - (1) In cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si, respectiv, Serviciului Roman de Informatii se infiinteaza comisii de contestatii, ca organisme de verificare care examineaza si hotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele de pensii sectoriale, contestate de catre titulari, si care urmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile militare de stat.
   (2) Comisiile de contestatii prevazute la alin. (1) se organizeaza si functioneaza pe langa Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Directia secretariat general si protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si, respectiv, Directia generala financiara din cadrul Serviciului Roman de Informatii.
   (3) Activitatea comisiilor de contestatii se desfasoara in sedinte, conform prevederilor prezentului regulament.
   Art. 2. - (1) Comisia de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale este compusa din 3 membri titulari, dintre care un presedinte si 2 membri, precum si 3 membri supleanti, dintre care un presedinte si 2 membri, numiti prin ordin al ministrului apararii nationale.
   (2) Comisia de contestatii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este compusa din 5 membri titulari, dintre care un presedinte si 4 membri, precum si 5 membri supleanti, dintre care un presedinte si 4 membri, numiti prin ordin al ministrului afacerilor interne.
   (3) Comisia de contestatii din cadrul Serviciului Roman de Informatii este compusa din 3 membri titulari, dintre care un presedinte si 2 membri, precum si 3 membri supleanti, dintre care un presedinte si 2 membri, numiti prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informatii.
   (4) Comisia de contestatii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se compune din: presedinte - reprezentant al Directiei secretariat general si protocol; membri - reprezentanti ai Directiei generale juridice, Directiei generale management resurse umane, Directiei generale financiare si Directiei audit public intern; secretar - reprezentant al Directiei secretariat general si protocol.
   (5) Membrii supleanti ai comisiei de contestatii prevazute la alin. (4) sunt desemnati din cadrul acelorasi structuri ca si membrii titulari.
   (6) Membrii supleanti participa la sedintele comisiilor de contestatii in locul membrilor titulari care se afla in imposibilitate de a participa la acestea.
   (7) Pot fi membri ai comisiilor de contestatii prevazute la alin. (1)-(3) specialisti din cadrul institutiilor respective, cu experienta in domeniul pensiilor, juridic, management resurse umane sau economic.
   Art. 3. - Presedintele comisiei de contestatii indeplineste urmatoarele atributii principale:
   a) organizeaza si conduce sedintele acesteia;
   b) convoaca sedintele acesteia, prin secretarul de sedinta;
 c) stabileste activitatile si sarcinile ce revin membrilor comisiei de contestatii si secretarului de sedinta, in indeplinirea atributiilor prevazute de lege;
 d) reprezinta comisia de contestatii in relatiile cu persoanele fizice si juridice.
   Art. 4. - (1) In activitatea lor, comisiile de contestatii beneficiaza de suport tehnic si logistic din partea structurilor pe langa care functioneaza.
   (2) Suportul tehnic prevazut la alin. (1) consta, in principal, in urmatoarele activitati:
   a) asigura primirea si inregistrarea contestatiilor;
   b) asigura secretariatul comisiei de contestatii;
  c) asigura comunicarea hotararilor comisiei de contestatii partilor interesate si restituirea dosarelor de pensionare caselor de pensii sectoriale.
   (3) Conducerile structurilor pe langa care functioneaza asigura specialistii si logistica necesare bunei desfasurari a activitatii comisiilor de contestatii.
   Art. 5. - (1) In indeplinirea atributiilor lor, comisiile de contestatii colaboreaza cu alti experti din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, caselor de pensii sectoriale, precum si din alte institutii publice.
   (2) Casele de pensii sectoriale au obligatia sa puna la dispozitia comisiilor de contestatii, la cerere, toate informatiile necesare solutionarii in termen legal a contestatiilor depuse.
   Art. 6. - (1) Comisiile de contestatii examineaza deciziile de pensie emise de casele de pensii sectoriale in conditiile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si contestate in termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit legii.
   (2) Deciziile de pensie emise in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele emise in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se supun cailor de atac prevazute de legislatia in baza carora au fost adoptate si se solutioneaza de comisiile prevazute la art. 1.
   Art. 7. - Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional.
   Art. 8. - (1) Contestatia impotriva deciziei de pensie, emisa de casa de pensii sectoriala, se depune la casa de pensii sectoriala emitenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
   (2) Casa de pensii sectoriala are obligatia inregistrarii contestatiei.
   Art. 9. - (1) Contestatia se considera depusa in termenul prevazut la art. 8 si in situatia in care este depusa eronat la alta casa de pensii sectoriala, constituita in temeiul Legii nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) In situatia prevazuta la alin. (1), casa de pensii sectoriala care a inregistrat contestatia o transmite, in cel mult 5 zile de la inregistrare, la casa de pensii sectoriala care a emis decizia de pensie.
   Art. 10. - In termen de 10 zile de la inregistrarea contestatiei, casa de pensii sectoriala are obligatia inaintarii urmatoarelor documente comisiei de contestatii:
   a) dosarul de pensionare;
   b) dovada datei comunicarii deciziei de pensionare contestate;
   c) nota de prezentare a cazului, cuprinzand temeiurile de drept si de fapt care au condus la emiterea deciziei, precum si concluziile reiesite in urma reverificarii dosarului.
   Art. 11. - (1) Comisiile de contestatii solutioneaza contestatiile pe baza documentelor existente in dosarul de pensionare.
   (2) La solutionarea contestatiilor, comisiile de contestatii verifica, sub toate aspectele semnalate in contestatii, deciziile de pensie emise de casele de pensii sectoriale, contestate de catre titulari, si urmaresc aplicarea intocmai a dispozitiilor legale in vigoare, precum si stabilirea corecta a drepturilor de pensie.
   Art. 12. - (1) In activitatea lor, membrii comisiilor de contestatii au obligatia de a fi impartiali, de a asigura aplicarea unui tratament juridic nediscriminatoriu tuturor persoanelor care contesta deciziile de pensionare si de a nu se lasa influentati in exprimarea libera a votului in cadrul comisiilor.
   (2) La solutionarea contestatiilor depuse impotriva deciziilor de pensie, membrii comisiilor de contestatii sunt independenti in exprimarea votului lor si nu pot fi trasi la raspundere pentru votul exprimat in aceasta calitate.
   (3) Pe perioada solutionarii contestatiilor, membrilor comisiilor de contestatii le este interzisa orice forma de comunicare cu contestatorii, altfel decat prin corespondenta oficiala a comisiilor de contestatii.
   Art. 13. - (1) Comisiile de contestatii se intrunesc ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui comisiei respective, prin secretarul de sedinta.
   (2) Comisiile de contestatii isi desfasoara activitatea in prezenta tuturor membrilor lor si adopta hotarari cu majoritatea simpla a voturilor.
   (3) Modalitatea de vot in cadrul comisiilor este votul deschis.
   (4) La sedintele comisiilor de contestatii participa cate un secretar de sedinta, fara drept de vot, desemnat de presedintele comisiei de contestatii din randul specialistilor prevazuti la art. 4.
   (5) Sedintele comisiilor de contestatii nu sunt publice.
   (6) La sedintele comisiilor de contestatii pot fi invitati si alti specialisti pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic.
   (7) Lucrarile sedintelor comisiilor de contestatii sunt consemnate in procese-verbale de sedinta, redactate de secretarul de sedinta, semnate de presedintii si de membrii comisiilor respective si care se pastreaza la nivelul acestora.
   Art. 14. - Prin hotararile pronuntate in solutionarea contestatiilor depuse impotriva deciziilor de pensie, comisiile de contestatii pot decide:
   a) admiterea totala sau partiala a contestatiei, avand drept consecinta obligatorie revizuirea in mod corespunzator a deciziei de pensie de catre casa de pensii sectoriala emitenta, potrivit legii;
   b) respingerea contestatiei.
   Art. 15. - (1) Hotararile comisiilor de contestatii adoptate in solutionarea contestatiilor cuprind in mod obligatoriu:
   a) numarul si data adoptarii hotararii;
   b) numele si prenumele, codul numeric personal, precum si domiciliul contestatorului;
   c) numarul si data inregistrarii contestatiei;
   d) numarul si data deciziei de pensie contestate;
   e) data comunicarii deciziei de pensie contestate;
   f) obiectul contestatiei;
   g) motivarea hotararii, cu indicarea temeiurilor de fapt si de drept care au condus la admiterea sau la respingerea contestatiei;
   h) mentiunea ca hotararea comisiei de contestatii poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta si termenul prevazut de lege;
   i) semnaturile presedintelui, membrilor comisiei si a secretarului de sedinta;
   j) stampila comisiei de contestatii.
   (2) Hotararile se redacteaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar se comunica contestatorului, unul casei de pensii sectoriale si unul se pastreaza la nivelul comisiilor de contestatii.
   Art. 16. - Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.
   Art. 17. - (1) In termen de 5 zile de la data adoptarii, hotararile comisiilor de contestatii se comunica persoanelor in cauza si caselor de pensii sectoriale interesate, acestora din urma restituindu-li-se si dosarul de pensionare, la care se anexeaza contestatia in original.
   (2) Hotararile comisiilor de contestatii se comunica persoanelor in cauza prin posta, la domiciliul acestora, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data comunicarii fiind data primirii sub semnatura a hotararii.
   (3) Hotararile comisiilor de contestatii pot fi atacate, potrivit legii, la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul reclamantul, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
   (4) Hotararile comisiilor de contestatii care nu au fost atacate in termenul prevazut la alin. (3) sunt definitive.
   Art. 18. - Pe perioada solutionarii contestatiei, casa de pensii sectoriale poate solicita restituirea cu caracter temporar a dosarului de pensionare in vederea punerii in aplicare de catre aceasta a prevederilor legale, a dispozitiilor instantei ori in alte asemenea situatii care reclama masuri urgente de operare.