miercuri, 17 februarie 2016

ASOCIAȚIA ”ROMIL” FILIALA BUCUREȘTI

             Asociația “ROMIL” Filiala București, parte a Asociației “ROMIL” România cu sediul în Craiova, este persoană juridică română de drept privat, nonguvernamentală, nonpartizană, non-profit și independentă, cu activitate de educaţie civică și apărare a drepturilor omului, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modificările și completările ulterioare.

Asociaţia este rezultatul iniţiativelor şi acţiunilor unor militari, polițiști și funcționari publici cu statut special activi, în rezervă și retragere din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională care încearcă să ofere opiniei publice o imagine mai apropiată de realitate a instituţiilor din sistemul prezentat mai sus și care are scopul de a crea un cadru organizat de promovare şi valorizare a experienţei, pregătirii profesionale, sentimentelor naţionale şi calităţilor morale ale membrilor societăţii civile care au lucrat sau lucrează în instituţiile cu atribuții în asigurarea securității României. 

Conform documentelor constitutive, Asociația “ROMIL” Filiala București militează pentru transparenţa instituțională și apărarea demnităţii şi onoarei militarilor, polițiștilor și funcționarilor cu statut special activi, în rezervă şi retragere, precum şi ale membrilor societăţii civile, dar și pentru promovarea persoanelor cu competenţă intelectuală şi integritate morală potențiali contributori la procesul democratizării instituţiilor la nivel național.

Totodată, în cadrul dialogului social, Asociația “ROMIL” Filiala București dorește să fie un partener echilibrat, împreună cu asociații și organizații sindicale care militează pentru apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari activi, în rezerva și retragere.

Asociația “ROMIL” Filiala București își declară deschiderea de a fi un colaborator activ atât pentru Președinție, Parlament, Guvern și celelalte instituții cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.

Obiectivele Asociației “ROMIL” Filiala București:
-implicarea activă în elaborarea, amendarea sau revizuirea pachetelor legislative din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
-promovarea transparenței în elaborarea proiectelor de acte normative și implementarea măsurilor de reformă, în concordanță cu cerințele mediului național și internațional, în scopul evitării abuzurilor și exceselor;
-organizarea și participarea la conferințe, simpozioane, colocvii, precum și la cursuri și seminarii în domeniul drepturilor omului și al mecanismelor instituțiilor democratice interne și internaționale ;
-promovarea schimbului liber de idei, soluții, studii și cercetări aplicative în domeniile de interes;
-promovarea de parteneriate cu organisme publice și private din țară și străinătate pentru identificarea unor soluții constructive în domeniul specific;
-prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor prin favorizarea dialogului între părți în domeniul protecției sociale a categoriilor socio-profesionale de interes;
-monitorizarea respectării și apărării drepturilor omului, în mod deosebit pentru persoanele aparținând instituțiilor din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, în conformitate cu legislația internațională, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și alte documente internaționale la care Romania este parte;
-participarea la monitorizarea procesului electoral prin observatori, membri și președinți/vicepreședinți ai comisiilor electorale;
-promovarea, dezvoltarea și implementarea culturii de securitate și apărare;
-monitorizarea modului de aplicare a tratatelor internaționale la care România este parte.

Realizări:
În perioada de la înființare și până în prezent, Asociația “ROMIL” Filiala București a fost, prin reprezentanții săi, parte a dialogului instituțional pe problematica Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și a OUG 57/2015, prin organizarea de întâlniri cu reprezentanții comisiilor pentru apărare, muncă, s.a. din Parlamentul României, cu cei ai ministerelor și celorlalte instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, prin formularea și susținerea de amendamente la actele normative amintite.

Proiecte în derulare:
-continuarea dialogului pe problematica Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și a reglementarilor conexe aplicării ei;
-realizarea unor activități cu largă participare pe tema reformei instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, a dreptului la asociere și a dialogului social aferent, la care vor fi invitați reprezentanți ai Președinției, Parlamentului, ministerelor și altor instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, precum și ai oricaror forme de asociere cu obiective în acest domeniu.

Date de identificare a Asociației ”ROMIL” Filiala București:
a. Data înființării Asociației ”ROMIL” Filiala București:
-22.12.2015, prin Încheierea rămasă definitivă, dată în Ședința din 05.11.2015 de  Instanța Judecătoriei sector 5, aflată în Dosarul 18289/302/2015;
b. Numărul și data înscrierii în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor:
-82/16.12.2015- Partea I A-Secțiunea 1 al Judecătoriei sector 5 București, conform Certificatului de înscriere a persoanelor juridice fără scop patrimonial, înregistrat la nr.18289/302/2015 din data de 22.12.2015;
c. Adresa sediului asociației:
-București, sector5, strada Dumbrava Nouă, nr.41, bloc S18, scara 1, etaj 7, apartament 30, cod poștal 051148;
d. Codul de identificare fiscală: 35407237, acordat de Agenția Națională de Administrare Fiscală sector 5, prin Certificatul de înregistrare fiscală seria A, nr.0999439 / 14.01.2016;
e. Structura de conducere a Asociației ”ROMIL”  Filiala București, la data înființării acesteia, 22.12.2015, pentru un mandat de 4 ani:
Consiliu director format din: Președinte-Col.r. Tudor Marian;
        Vicepreședinte- Cms.șef.r. Mihalcea Grigore;                                                                    Membru-Lt.col.r. Nicolae Filoftea;

Secretar-Lt.col.r. Icleanu Dragoș;
Consilier juridic- Cms.șef.r. Petrescu Luminița.
f. Date de contact:
E-mail:-Asociația “ROMIL” Filiala București < romilbuc@gmail.com >
-Personal, al Președintelui Asociației ”ROMIL” Filiala București,
col. r. Tudor Marian < tudormarian37@yahoo.com >
-Personal, al Secretarului Asociației “ROMIL” Filiala București, lt.col.r. Icleanu Dragos < dragos.icleanu@yahoo.com >
Telefon:-Președintele Asociației ”ROMIL” Filiala București, col. r. Tudor Marian- 0761.684.325;
-Secretarul asociației: lt.col.r. Icleanu Dragoș-0744.133.212;


Președintele Asociației ”ROMIL” Filiala București
Col.r.

Tudor Marian